HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tuyển sinh Liên hệ: Mr Mạnh: 0989531733 hoặc 02463258761
VIDEO - CLIP
THÔNG TIN CHI TIẾT
Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

    

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 1510/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại Tờ trình số 792/TTr-BQP ngày 01 tháng 4 năm 2011, Kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định tại Công văn số 97/KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2011 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô trên cơ sở Trường Trung cấp kỹ thuật Xe – Máy.

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô có trụ sở chính tại phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có trách nhiệm chuẩn bị đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng; mở ngành, triển khai đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan và Hiệu trưởng Trường Trung cấp kỹ thuật Xe – Máy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ phận “một cửa”;
- Lưu: VT, TCCB (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Bùi Văn Ga

 

Nguồn tin : Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ     Ngày đăng tin : (06/05/2013)
Các bài viết liên quan khác
TRA CỨU ĐIỂM THI
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Đang truy cập : 10
 Tổng lượt truy cập : 664014
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ÔTÔ
 
Địa chỉ: Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội
 
Điện thoại: (04) 63 258 761     -     Fax: (04) 63 258 761
 
Website: http://caodangoto.edu.vn